Regulamin sklepu internetowego


§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.      Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.tupotmalychstop.pl (dalej Witryna) jest: Tupot małych stóp Wiesława Wiatr, ul 3 maja 79, 42-130 Wręczyca Wielka, REGON 361645823
zwana dalej Usługodawcą.
 
1.2.      Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 
1.3.      Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 
1.4.      Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).
 
1.5.      Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.
 
1.6.      Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
 
1.7.      Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 
1.8.      Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 880850861 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@tupotmalychstop.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci PLAY.

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
 
 
2.1.      Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
 
2.2.      Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 
2.3.      Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.
 
2.4.      Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.
 
2.5.      Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 
§ 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE
 
 
3.1.      Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.
 
3.2.      Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 
3.3.      W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury .
 
3.4.      Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 
3.5.      Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy sklep@tupotmalychstop.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 
3.6.      Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 
3.7.      Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 

§ 4.   ZAMÓWIENIA
 
 
4.1.      Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 
4.2.      Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 
4.3.      Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
 
4.4.      Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 
4.5.      Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury zwykłej.
 
4.6.      Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a)         głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
b)         swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
c)         adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
d)         łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
e)         sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
f)          kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
g)         kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
h)         sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
i)          obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
j)          istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
k)         możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 
4.7.      Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
b) danych Klienta;
b) numeru Zamówienia ;
c) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
d) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
e) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
f) sposobu oraz terminu dostawy;
g) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
h) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
i) linków do stron zawierających:
-              stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
-              możliwości i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów;
-              opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
-              akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.
 
4.8.      Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku lub faktury , która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 
4.9.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.
 
4.10.    Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
 
4.11.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@tupotmalychstop.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
 
4.12.    Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 
4.13.    Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.
 

§ 5.   PŁATNOŚCI
 
 
5.1.      Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
a)        przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,

b)        Płatność za pomocą PayU

c)      płatność przy odbiorze osobistym

 
5.2.      Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
 

 
§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
 
 
6.1.      W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
 
6.2.     Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a)       w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) poprzez płatność przy odbiorze osobistym
c) po otrzymaniu płatności poprzez PayU
6.3.      W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
 
6.4.      Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
a)        pocztex kurier 48 : do 3-4 dni robocze,
   
6.5.      Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@tupotmalychstop.pl.
 
6.6.      Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@tupotmalychstop.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
 
6.7.      Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
 
6.8.      W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
 
6.9.      Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
 
6.10.    Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 
6.11.    W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.
 
6.12.  W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
 
§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU
 
7.1.      Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w dole strony, przed upływem tego terminu na adres: Tupot małych stóp Słabik Magdalena, ul. 3 maja 79 ,42-130 Wręczyca Wielka .Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.    
 
7.2.      W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Tupot małych stóp Wiesława Wiatr, ul. 3 maja 79 ,42-130 Wręczyca Wielka lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 
7.3.      Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
 
7.4.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI
 
 
8.1.      Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
 
8.2.      Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:Tupot małych stóp Wiesława Wiatr, ul. 3 maja 79 ,42-130 Wręczyca Wielka 
 
8.3.      Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 
8.4.      W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
§ 9.  DANE OSOBOWE
 
 
9.1.      Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 
9.2.      Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.
 
9.3.      Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
 
9.4.      Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.
 
9.5.      Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
 
9.6.      Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
 
9.7.      Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 
9.8.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
 
9.9.      Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (link).
 

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
10.1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 
10.2.    Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 
10.3.    Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
10.4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 25 grudnia 2014 r.
 
10.5.    Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
a)               ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
b)               dostęp do sieci Internet;
c)                przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
d)               do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
 
10.6.    Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
 
10.7.    Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.
 
10.8.    Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
 
10.9.    Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
             -  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
             - naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
10.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
 
10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.


 

Polityka prywatności (RODO)

    •    Wstęp
Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym, i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę prywatności.

    •    Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

    •    Zastosowanie Polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Tupot małych stóp Wiesława Wiatr est administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

    •    Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
    
Tupot małych stóp Wiesława Wiatr
 ul. 3 maja 79
42-130 Wręczyca Wielka
880 850 861
sklep@tupotmalychstop.pl

    •    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika,
- realizacji usług Konta i transakcji Użytkownika,
- dokonywania transakcji zakupu,
- dostosowania oferty na podstawie aktywności Klientów,
- kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Twojego konta oraz zamówień, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
- realizacji umów kupna-sprzedaży,
- obsługi reklamacji,
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,
- prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,
- organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Użytkowników,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie realizacji usług płatniczych,
- wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru,
- statystycznych,
- archiwizacyjnych,
- zapewnienia rozliczalności,
na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

    •    Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z Konta Użytkownika, dokonywania zakupów oraz otrzymywania newslettera. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

    •    Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowej realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,
- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

    •    Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
- biuro rachunkowe i kancelaria prawna świadczące usługi na rzecz Administratora,
- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
- usługodawcy systemów informatycznych i płatniczych umożliwiających prawidłowe działanie Sklepu,
- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),
- firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
- organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

    •    Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych osobowych.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:
Tupot małych stóp Wiesława Wiatr
 ul. 3 maja 79
42-130 Wręczyca Wielka

Lub

sklep@tupotmalychstop.pl

    •    Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli poprosimy Cię kiedyś o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i Ty ją wyrazisz, możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

    •    Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    •    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią
Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:
- realizacja i ochrona roszczeń,
- marketing bezpośredni,
- świadczenie usług drogą elektroniczną.

    •    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych chyba, że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

    •    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Administrator nie dokonuje profilowania Twoich danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

    •    Pliki cookies
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Używamy  plików cookies, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony, ale ułatwiają korzystanie z niej i umożliwiają:
- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
- przywrócenie sesji użytkownika,
- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
- sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
- ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną,
- przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania,
- wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów,
- wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Korzystamy również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
- monitorowanie ruchu na naszej stronie,
- zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,
- ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),
- integracja z portalem społecznościom.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
- Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com).

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Bez Twojej wyraźniej zgody nie łączymy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie.

Aktywacja i deaktywacja plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer firmy Microsoft:
"Narzędzia" › "Opcje internetowe" › "Prywatność" › "Ustawienia/Zaawansowane ..." › "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera:
"Narzędzia" › "Preferencje…" › "Zaawansowane" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox:
"Narzędzia" › "Opcje…" › "Prywatność" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome:
"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) › "Opcje" › "Dla zaawansowanych" › "Prywatność" › "Ustawienia treści" › "Pliki cookie" › "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari:
"Preferencje" › "Ochrona" › "Akceptuj pliki cookie: zawsze".

W przypadku chęci deaktywacji plików cookie, należy ostatnią czynność wykonać w odwrotny sposób, np. jeśli jest zaznaczona opcja „akceptuj”, należy ją odznaczyć.

    •    Logi dostępowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

Musisz wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Informujemy również, iż ilekroć realizujemy swój prawnie uzasadniony interes, każdorazowo rozważamy wpływ przetwarzanych danych osobowych na osoby, których te dane dotyczą. Nigdy nie przetwarzamy większej ilości danych niż tylko ta, która jest niezbędna do wykonania usługi ani w przypadku, gdyby miałoby to negatywny wpływ na te osoby.

    •    Zmiany w Polityce prywatności
Informujemy, że na bieżąco będziemy aktualizować zapisy niniejszej Polityki  w przypadkach, gdy będzie to wymagane:
- zmianami przepisów prawa,
- pojawieniem się nowych wytycznych organów nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych,
- zmiany technologii w przetwarzaniu danych osobowych, jeśli będzie ona wpływała na treść Polityki,
- zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.